Profil

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag:
Dansk, Matematik, Engelsk, Historie, Samfundsfag, Tysk, Geografi, Biologi, Fysik/kemi, Natur/teknik, Idræt, Musik, Billedkunst, Madkundskab, Håndværk og Design

 

 

Evaluering af kvalitet

Hvorfor evaluerer vi?
Vi evaluerer for at give den enkelte elev og forældre en mulighed for at følge den udvikling, der skar fagligt, socialt og kreativt, og for at give lærerne et styringsredskab i forhold til undervisningens planlægning og differentiering.
Vi evaluerer for at dokumentere at eleverne modtager faglig, social og kreativ kvalifeceret undervisning.
Vi arbejder til stadighed med at forbedre vores evalueringskultur, for at blive bedre til at dokumentere, hvor vi er i forhold til den enkelte elevs udvikling, og til at anvende denne viden på at sætte ind i de rette steder med de rette midler

Evaluering består af intern og eksterne evaluering
Intern evaluering

Intern evaluering betyder, at skolen og lærerne holder øje med den enkelte elevs udvikling. Det vurderes, om de opstillede mål for denne udvikling nås, med det, der sættes i værk.
Der er god tradition for løbende intern evaluering på Løgstrup Skole. Evalueringsformerne er afpasset efter klassetrinene. Den faglige udvikling måles med forskellige prøver og tests. Dem sociale og kreative udvikling følges af klassens lærere, og indsatsen for at styrke udviklingen på alle felter koordineres i skolens lærerteams.
Kommunikationen med elever og forældre om mål for udvikling, midler til at nå disse mål og de opnåede resultater, foregår via samtaler eller skriftligt over forældreportalen.

Ekstern evaluering
Eksterne evaluering betyder, at offentligheden oplyses om skolens mål og reslutater. Prøvekarakteretrhar i flere år været tilgængelige på skolens hjemmeside.
Den eksterne evaluering foregår desuden af obligatoriskenationale tests af elevernes faglige niveau. Hermed har kommune og ministerium sammen med skoleledererne forpligtelsen til at kontrollere skolernes niveau.

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skoledagen starter for alle elever med et 20 minutters læsebånd - faglig- eller skønlitterær læsning.
Klasser, årgange eller afdelinger har i løbet af skoleåret forskellige emneforløb.

Faste, tilbagevendende begivenheder:
 

  • Første skoledag efter sommerferien møder alle elever fra 1. til 9. klasse efter normalt skema - Børnehaveklassen møder kl. 10.15
  • Sidste skoledag før efterårsferien har vi motionsdag. Skoledagen slutter henholdsvis kl. 14.00 og 15.00
  • Sidste skoledag for jule- og sommerferien møder eleverne efter normalt skema - henholdsvis til kl. 14.00 og 15.00
  • Torsdag før påske afholdes årets forældrearrangerede skolefest
  • Onsdag aften før sommerferien holder vi dimission for afgangseleverne fra 9. årgang samt deres forældre